Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zákazníka e-shopu nachádzajúceho sa na doméne www.superdesiata.sk, (ďalej len ako „dotknutá osoba“).
Prevádzkovateľom je: Ivana Nagyova - Super desiata
IČO: 52400042
Zapísaný v: Okresný úrad Nitra
Prevádzkareň: Sitnianska 671/194901 Nitra
Číslo živ. registra: 430-55597
Kontakt - telefón: +421 914 141 000, email: superdesiata.sk@gmail.com
(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)
Prevádzkovateľ spracúva ich osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
I. Účel spracúvania osobných údajov
1. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby môže byť:
* vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb;
* plnenie daňových a účtovných predpisov;
* prevádzka eshopu prevádzkovateľa na webovej stránke www.superdesiata.sk,
* marketingové účely týkajúce sa informácií o novinkách z oblasti pôsobenia prevádzkovateľa, o produktoch a o pripravovaných akciách.
II. Právny základ spracúvania
1. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby je:
* kúpna zmluva medzi predávajúcim a dotknutou osobou na základe objednávky dotknutej osoby (§13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov),
* plnenie zákonných povinností (§13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi) ,
* oprávnený záujem prevádzkovateľa prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť svojej webovej stránky a svojich stránok na sociálnych sieťach (§13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov),
* poskytnutý súhlas dotknutej osoby pri marketingových účeloch §14 Zákona o ochrane osobných údajov.
III.Predmet spracúvania
1. V procese registrácie prostredníctvom elektronického formulára dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje označením políčka „Svojou registráciou udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov, zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení“ zobrazeného pod registračným formulárom.
2. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledovnom rozsahu:
* Základné identifikačné údaje (meno a priezvisko),
* Údaje o adrese (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ a štát), ,
* Užívateľské meno a heslo (registračné údaje) informácie nutné k tomu, aby ste sa mohli prihlásiť k svojmu účtu,
* Druh a počet zakúpeného tovaru,
* Cookies.
3. Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke www.superdesiata.sk cookies, ktoré slúžia na riadnu prevádzku webovej stránky a na účel analýzy prevádzky webovej stránky (štatistika návštevnosti stránky). Cookies predstavujú malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Webová lokalita si na určitý čas zachováva informácie o krokoch dotknutej osoby a preferenciách, ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné používateľské nastavenia, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí dotknutá osoba opätovne uvádzať. Súbory cookies môže dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, pričom bližšie informácie sú uvedené na aboutcookies.org.
4. V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, osobné údaje sa za týmto účelom budú spracúvať maximálne po dobu udeleného súhlasu. Súhlas dotknutej osoby trvá počas trvania ktoréhokoľvek zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a ďalších 10 rokov po zániku posledného zmluvného vzťahu.
5. Dotknutá osoba berie na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
IV.Práva dotknutých osôb
1. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva:
* právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a informácie o spracúvaní (vrátane potvrdenia o spracúvaní),
* b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
* právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu; výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie),
* právo namietať proti spracúvaniu,
* právo na prenosnosť údajov,
* ak je spracúvanie založené na súhlase, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
* právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.
2. V súvislosti s uplatňovaním práv dotknutej osoby môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: superdesiata.sk@gmail.com alebo poštou na adrese —.
V Nitre dňa 25.1.2022