Všeobecné obchodné podmienky

e-shopu umiestneného na webovej stránke www.superdesiata.sk
Predávajúci je v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“):
Obchodné meno: Ivana Nagyova - Super desiata
Miesto podnikania: Sitnianska 671/194901 Nitra
IČO: 52400042
DIČ: 1125792569
IČ DPH:
Zapísaný v: Okresný úrad Nitra
Číslo živ. registra: 430-55597
Prevádzkareň: Sitnianska 671/194901 Nitra
Kontakt - telefón: +421 914 141 000, email: superdesiata.sk@gmail.com
Bankové údaje - IBAN: SK05 1100 0000 0029 4212 1091
(ďalej len „predávajúci“).
Kupujúci je zákazník e-shopu, fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s predávajúcim mimo svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania, pričom sa na neho vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
(ďalej len „kupujúci“).
Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru ponúkaného v e-shope (ďalej len „kúpna zmluva“).
I. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto VOP platia pre nákup cez internet a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
2. Kupujúci je uzrozumený s tým, že odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli e-shopu vedeného na stránke www.superdesiata.sk (ďalej len „eshop“) potvrdzuje oboznámenie sa s týmito VOP. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.
3. Aktuálne znenie týchto VOP je prístupné na internetovej stránke eshopu.
II. Objednávka tovaru
1. Tovarom sa rozumejú produkty ponúkané na stránkach e-shopu. Pri každom ponúkanom tovare sú uvedené informácie o jeho vlastnostiach, povinných údajoch a cene, pričom ceny sú uvedené vrátane DPH. Kupujúci prehlasuje, že objednaním tovaru sa riadne oboznámil s jeho zložením, ako aj zoznamom alergénov , ktoré tovar obsahuje.
2. Objednávať si tovar z e-shopu môže len registrovaný užívateľ. Kupujúci je povinný pred prvým objednaním vyplniť registračný formulár. Kupujúci vyplní všetky hviezdičkou označené políčka. V prípade zmeny identifikačných údajov je kupujúci povinný ich bezodkladne aktualizovať pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu.
3. Predaj a kúpa tovaru prostredníctvom e–shopu sa uskutočňuje na základe vyplnenej a odoslanej objednávky kupujúcim s tým, že objednávka kupujúceho musí byť riadne akceptovaná predávajúcim v súlade s týmito VOP, inak kúpna zmluva nevznikne. V prípade, ak bude objednávka riadne akceptovaná predávajúcim v zmysle týchto VOP, predávajúci dodá tovar v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v týchto VOP.
4. Kupujúci si pri objednávaní vkladá jednotlivé položky tovaru vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na vyobrazenie nákupného košíka. Vložený tovar je možné z košíka odstraňovať a to až do odoslania objednávky. Po voľbe tovaru zaklikne kupujúci v košíku tlačidlo "Objednať". Po odkliknutí uvedeného tlačidla si kupujúci zvolí dátum doručenia a vyplní požadované identifikačné údaje. Údaje uvedené v objednávke skontroluje, prípadne ich zmení, ak zistí, že nie sú správne a odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať“. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim.
5. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah kúpnej zmluvy uvedený v potvrdzovacom e-maile predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho správou zaslanou na email: superdesiata.sk@gmail.com
6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vyššej moci nie je možné požadovaný tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bez zbytočného odkladu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
7. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie, príp. telefón a pod.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré znáša kupujúci.
III.Platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred prostredníctvom online platby kartou.
2. Po uhradení celej kúpnej ceny vystaví predávajúci kupujúcemu o uhradení daňový doklad, ktorý kupujúcemu zašle elektronickou poštou na emailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri registrácii.
IV.Dodanie tovaru
1. Termín, spôsob a miesto dodania tovaru si volí kupujúci v objednávke. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany predávajúceho je predávajúci povinný o tejto skutočnosti kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie.
2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, po zaplatení kúpnej ceny.
V.Odstúpenie od zmluvy a záruka
1. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo odstúpiť od zmluvy, a to z dôvodu, že predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
2. Obdobne s ohľadom na povahu tovaru (tovar okamžitej spotreby, tovar ktorý sa rýchlo kazí) neposkytuje predávajúci v súlade s Občianskym zákonníkom na tovar záručnú dobu.
3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru, jeho množstvo a kvalitu. Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nie je kompletný, jeho množstvo, miera, hmotnosť, cena alebo akosť nezodpovedá zákonným
4. Pokiaľ má tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 2 hodín od jeho prevzatia. Reklamáciu, sťažnosť prípadne iný podnet Kupujúci oznamuje písomne na e-mailovú adresu: superdesiata.sk@gmail.com alebo telefonicky: +421 914 141 000 Kupujúci pri svojej reklamácii uvedie druh tovaru a dôvod reklamácie.
5. Reklamáciu vybaví predávajúci podľa možnosti bezodkladne, a to výmenou za iný, bezchybný tovar. V prípade, ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie podľa dohody do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia.
6. Po uplatnení reklamácie telefonicky alebo e-mailom je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu priniesť reklamovaný tovar, a to v chránenom obale s teplotou vnútri do 8 stupňov Celzia, minimálne s 80 % obsahom predaného tovaru vrátane požadovaných dokladov – faktúra.
VI.Záverečné ustanovenia
1. Na práva a povinnosti, týmito VOP neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj ďalších právnych predpisov.
2. Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané v súlade so Podmienkami spracúvania osobných údajov predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho www.superdesiata.sk, v časti Podmienky ochrany osobných údajov.
3. Ak sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
4. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
5. Predávajúci je oprávnený meniť a dopĺňať znenie VOP. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
V Nitre dňa 25.1.2022